DOBRODOŠLI NA MJESTO NA KOJEM STVARAMO LJEPŠU KOZARSKU DUBICU !

09.06.2022 Vijesti

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (l) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-834-3/22 od 09.06.2022. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

dvadesetdrugu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

          Dvadesetdruga  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica će se održati 11.07..2022. godine (Ponedeljak) sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
     -  Komisija za glasanje
     -  Zapisničar
     - Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sedme vanredne sjednice Skupštine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, održane 20.10.2021. godine,
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
   izvještaja Društva za 2021. godinu,.
5.Razmatranje i usvajanje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka za 2021. godinu,
6.Razmatranje i usvajanje 
     -  Finansijskih izvještaja za 2021. godinu
     -  Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu 
     -  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
     -  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2022. godinu,       
8.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenje revizije finansijskih  izvještaja za 2022. godinu.  

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se će se održati 18.07..2022. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

 

Broj:NO-01-834-3-2/22
Dana: 09.06.2022. godine
 
  Predsjednik Nadzornog odbora 
   Željko Pavlica dipl.ing.saobraćaja                                                                     
                                                                                 

03.05.2022 Vijesti

Radovi na proljećnom uređenju grada su uspješno privedeni kraju.
Završena je sadnja cvijeća na svim predviđenim lokacijama , a nastavlja se redovan rad na održavanju parkova i ostalih zelenih površina . Redovno se vrši mašinsko i ručno čišćenje saobraćajnica i javnih površina i odvoz komunalnog otpada.
Radnici preduzeća „Komunalac“  su maksimalno angažovani kako bi naš grad bio čist i uredan , a ovim putem apelujemo na građane  da i oni daju svoj doprinos uređenju grada tako što će vršiti odlaganje otpada na  lokacijama koje su za to i namjenjene.

Kozarska Dubica : 03.05.2022.                                      Uprava  „Komunalac“a.d.

 

29.04.2022 Vijesti

Povodom objave na stranici „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu „ na društvenoj mreži „Facebook“ preduzeće „Komunalac“ a.d. u potpunosti demantuje iznesene navode i odgovorno tvrdimo da se u krugu preduzeća u „Ustaničkoj ulici“ne nalazi deponija smeća.Fotografije objavljene na pomenutoj stranici nisu vjerodostojne i nastale su u periodu koji nije poznat sadašnjem rukovodstvu. U prilog tome objavljujemo fotografije iz kruga preduzeća u „Ustaničkoj ulici “ nastale u srijedu ,27.aprila 2022. godine.
Ovom prilikom skrećemo pažnju na zlonamjernost kreatora objave i da su pomenutog datuma primjećeni u krugu preduzeća.
Nadzorne kamere su više puta zabilježile neovlašten pristup ovoj lokaciji,te upozoravamo  da će sledeći put o ovakvom postupku biti obavještene nadležne institucije.
Preduzeće a.d.Komunalac ima sve neophodne dozvole za rad i stoji na usluzi građanima.

Kozarska Dubica :29.04.2022.                                     Uprava „ Komunalac“ a.d.

18.04.2022 Vijesti

Iz preduzeća „Komunalac“a.d. obavještavaju građane da su radovi na proljećnom uređenju grada u završnoj fazi i da bi trebalo po planu sve biti završeno do kraja ovog mjeseca.
Radimo na orezivanju drvoreda u gradu,  košenju planiranih zelenih površina,  a radovi na sadnji cvijeća su u završnoj fazi. Uporedno sa navedenim radovima vrši se i mašinsko čišćenje saobraćajnica kao i njihovo pranje.
Radnici preduzeća „Komunalac“ ulažu velike napore kako bi naš grad bio čist i uredan , a ovim putem apelujemo na naše građane da daju svoj doprinos uređenju grada tako što će komunalni otpad odlagati  na mjesta koja su za to i predviđena . 

Kozarska Dubica : 18.04.2022.                                       Uprava  „Komunalac“a.d.

 

29.03.2022 Vijesti

Preduzeće „Komunalc“ a.d. je započelo radove na proljećnom uređenju grada.
Naši radnici su angažovani  na orezivanju drvoreda u Svetosavskoj ulici , Vidovdanskoj
ulici ,Desanke Maksimović i ostalim lokacijama po planu rada , a dinamika izvođenja radova će biti u skladu sa vremenskim uslovima .
Vršimo uređenje i pripremu površina  za sadnju sezonskog cvijeća , a sa javnih površina u gradu uklanjamo otpad i vršimo pripremu za dalji rad u parkovima i drugim javnim zelenim površinama.
U sklopu tih aktivnosti vršimo  zamjenu svih klupa u gradskom parku koje su tokom prethodnog perioda bile uništene i nisu odgovarale namjeni. U toku su  aktivnosti na mašinskom čišćenju i pranju saobraćajnica i javnih površina .
Sve aktivnosti koje preduzima preduzeće „Komunalac“a.d. imaju za cilj ljepši grad , kako za naše stanovnike tako i za prolaznike kroz naš grad.
Ovim putem molimo naše građane da  daju svoj doprinos uređenju grada na način da otpad koji imaju odlože na  predviđena mjesta za odlaganje otpada.

K. Dubica : 29.03. 2022.                                                         Uprava „Komunalac“a.d.

 

15.03.2022 Vijesti

                                                          O B A V I J E S T

U sklopu proljetnog uređenja grada , preduzeće „Komunalac“ a.d. obavještava stanovništvo naše opštine da  besplatno mogu izvršiti odlaganje biorazgradivog otpada ( grane od orezivanja stabala), kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničnih uređaja iz domaćinstava . Mole se građani da ne odlažu pomenuti otpad na površine koje nisu za to namjenjene.

Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 19:00 časova  svakog radnog dana  do 30.04.2022 godine.

 

Kozarska Dubica : 15.03.2022.                                             Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

07.02.2022 Vijesti

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima  ( Sl.Glasnik RS, br : 74/04  i 78/11 ) i
člana 49. Statuta  „ Komunalac“a.d. Kozarska Dubica , direktor društva donosi :

                                                 O D L U K U
                        o raspisivanju licitacije za izdavanje u  zakup
                        slobodnih prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci

Licitacija  za  zakup  slobodnih  prodajnih  mjesta  na  Zelenoj  pijaci  u
Kozarskoj Dubici  će se održati 02.03.2021.godine / Srijeda/ sa početkom
u 11:00 časova, na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda,

paviljoni  C i D , početna cijena ....................40,00 KM mjesečno

 1. Kvantaška prodaja ,  početna cijena ..............80,00 KM mjesečno
 1. Robni dio /štandovi / 8 m² ..............................80,00 KM mjesečno

Robni dio /štandovi / 4 m² ..............................40,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu Društva ili na
telefon :  066 / 87 77 10

Kozarska Dubica ; Februar 2022. godine                                        Uprava preduzeća

 

 

02.12.2021 Vijesti

Preduzeće „Komunalac“ a.d. iz Kozarske Dubice je uzelo učešće u humanitarnoj akciji za liječenje naše sugrađanke Lane Dragoljić i ovom prilikom je izvršena uplata u iznosu od 500 KM. Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje i preduzeća iz naše opštine da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji .

Direktor "Komunalac"a.d. :
Savković  Igor

25.11.2021 Vijesti

Zbog učestalog odlaganja kabastog otpada na lokacijama koje nisu za to predviđene, preduzeće  „Komunalac “ a.d. iz Kozarske Dubice obavještava stanovništvo naše  opštine da  besplatno mogu izvršiti odlaganje kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničkih uređaja iz domaćinstava .
Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 13:00 časova  svakog radnog dana ,a u periodu  do 10.12.2021 godine.

Kozarska Dubica : 25.11.2021.                                    Uprava preduzeća

03.11.2021 Vijesti

Preduzeće „Komunalac“a.d. iz Kozarske Dubice je putem javne nabavke izvršilo kupovinu namjenskog kamiona za odvoz komunalnog otpada Mercedes Axor 2529 L 6x2 ,nosivosti 10300 kg i zapremine nadogradnje 24 m³. Puštanjem u rad ovog kamiona dobićemo uslove za  redovno i nesmetano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada sa teritorije naše opštine.

05.08.2021 Vijesti

Iz preduzeća „Komunalac“a.d. obavještavaju građane Kozarske Dubice i korisnike naših usluga da je zbog trenutno povećane  količine komunalnog  otpada moguće da se ne ispoštuju propisani termini odvoza otpada. Ukoliko komunalni otpad ne bude odvezen na dan kada je planirano , otpad će biti odvezen sledećeg dana u jutarnjim satima . Iz preduzeća se zahvaljuju građanima  na razumijevanju .
Uprava „Komunalac“ a.d..

05.08.2021 Vijesti

ZAJEDNIČKIM TRUDOM IZBJEĆI PROBLEME U ODLAGANJU I ODVOZU  OTPADA

Iz preduzeća“Komunalac”a.d.KozarskaDubica upućujemo apel građanima da otpad odlažu na adekvatan način i na predviđenim lokacijama, da bi se zajedničkim trudom zaposlenih u tom preduzeću i građana izbjegli problemi u odlaganju i odvozu komunalnog otpada.
Radnici  Komunalca ulažu maksimalne napore da bi se grad održao čistim i u ovim ljetnim mjesecima kada se
gotovo udvostruči broj stanovnika i gostiju u našem gradu.
Svjesni smo problema na dvije lokacije,u stambenom naselju Puhalo i kod autobuske stanice,gdje ljudi odlažu velike količine otpada na neadekvatan način,ostavljaju namještaj,urađaje i drugo,što dodatno otežava održavanje čistoće na tom području.
Obaviještavamo građane da će na te dvije lokacije biti postavljene nadzorne kamere,te da će nepropisno
odlaganja otpada biti sankcionisano.
Samo zajedničkim trudom grad možemo održati čistim,a pri tome i zaštititi naše zdravlje i čuvati okolinu.
Pozivamo građane na saradnju,savjesno i ekološki odgovorno ponašanje,te da Komunalnoj policiji prijave
pojedince koji otpad odlažu na neadekvatan način i ugrožavaju životnu sredinu i zdravlje ljudi.
 

Kozarska Dubica 05.08.2021.                                                    

Uprava „KOMUNALAC“ a.d.

 

09.07.2021 Vijesti

Preduzeće „ Komunalac“ a.d. obavještava građane Kozarske Dubice i korisnike naših usluga da je došlo do malog poremećaja u planu odvoza komunalnog otpada
zbog kvara na namjenskom  kamionu za odvoz otpada. Dok se ne završi opravka našeg kamiona , angažovali smo kamion  komunalnog preduzeća iz Prijedora kako bi ublažili nastali poremećaj u odvozu kućnog smeća.
Korisnike naših usluga molimo za strpljenje i zahvaljujemo se na razumijevanju.

Direktor „Komunalac“a.d.
Savković  Igor

22.06.2021 Vijesti

U sklopu redovnih aktivnosti na uređenju i čišćenju gradskih površina ,preduzeće „Komunalac“ a.d. iz Kozarske Dubice je završilo čišćenje i uređenje gradskog keja ,kako bi omogućili našim građanima da provode ugodne trenutke pored rijeke Une .                                 

Kozarska  Dubica  :   22.6.2021. "Komunalac" a.d. 

 

28.05.2021 Vijesti

AKCIONARSKO DRUŠTVO                                                                                         
    " K O M U N A L A C "
    KOZARSKA DUBICA

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (l) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-673-4/21 od 21.05..2021. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

dvadesetprvu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

          Dvadesetprva  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica će se održati 30.06..2021. godine (srijeda) sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
     -  Komisija za glasanje
     -  Kandidacione komisije
     -  Zapisničar
     - Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Skupštine akcionara,
4.Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara,
5.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa šeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
   "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, održane 17.11.2020. godine,
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
   izvještaja Društva za 2020. godinu,.
7.Razmatranje i usvajanje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka za 2020. godinu,
8.Razmatranje i usvajanje 
     -  Finansijskih izvještaja za 2020. godinu
     -  Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu 
     -  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
     -  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
9.Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2021. godinu,       
10.Razmatranje i usvajanje trogodišnjeg Plana poslovanja za 2021,2022. i 2023. godinu,
11.Donošenje Rješenja o razrješenju  Nadzornog odbora „Komunalac“ a.d. Kozarska
     Dubica, radi isteka mandata,  
12.Donošenje Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora „Komunalac“
      a.d. Kozarska Dubica na period od 90 dana,
13.Donošenje Rješenja o razrješenju Odbora za reviziju „Komunalac“ a.d. Kozarska
     Dubica, radi isteka mandata,
14.Donošenje Rješenja o imenovanju privremenog Odbora za reviziju „Komunalac“ a.d.
    Kozarska Dubica na period od 90. dana,

15.Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i
     imenovanje 2. (dva) člana Nadzornog odbora u „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica  
     ispred opštinskog kapitala,
16.Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog
    odbora i Odbora za reviziju „Komnalac“ a.d. Kozarska Dubica,
17.Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provođšenje javnog
      konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora „Komunalac“ a.d. Kozarska 
     Dubica – tri člana ispred opštinskog kapitala,
18.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenje revizije finansijskih
      izvještaja za 2021. godinu.  

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se će se održati 07.07..2021. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.


 Predsjednik Nadzornog Odbora

Ljiljana Goga dipl.ecc s.r.

                                                                                         

 

 

19.05.2021 Vijesti

Preduzeće „Komunalac“ a.d. nastavlja planirane aktivnosti na uređenju grada.
Uz redovno čišćenje grada vrši se košenje gradskih zelenih površina i sadnja cvijeća na predviđenim lokacijama .
Dinamika planiranih radova je u zavisnosti od vremenskih uslova , a oni trenutno ne dozvoljavaju svakodnevni rad na poslovima košenja.
Veći dio planiranih zelenih površina je pokošen i očekujemo da će preostale površine biti završene u što kraćem roku.                                                                                       

 

09.03.2021 Vijesti

O B A V I J E S T

Preduzeće  „Komunalac “ a.d. iz Kozarske Dubice obavještava stanovništvo
naše  opštine da će u sklopu proljetnog uređivanja grada  besplatno moći izvršiti odlaganje kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničkih uređaja iz domaćinstava  kao i  biorazgradivi otpad od orezivanja  drveća  i  uređenja  dvorišta i vrtova .
Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 13:00 časova  svakog radnog dana ,a u periodu od 12.04.2021 do 12.05.2021 godine.

Kozarska Dubica : 09.04.2021.            Uprava preduzeća

 

04.03.2021 Vijesti

Radnici „Komunalca“ su ove sedmice započeli aktivnosti na proljećnom uređenju grada.
Naši radnici su angažovani na orezivanju drvoreda u Svetosavskoj ulici , uređujemo i pripremamo leje za sadnju sezonskog cvijeća , a sa javnih površina u gradu uklanjamo otpad , odnosno ostatke crijepova i cigli sa zgrada urušenih od zemljotresa.
U nastavku radova na proljećnom uređenju grada planiramo izvršiti orezivanje stabala u parku na Davidovom trgu, a dinamika tih radova zavisiće od vremenskih uslova.

 

 

03.03.2021 Vijesti

                              O B A V I J E S T

Preduzeće  „Komunalac “ a.d. iz Kozarske Dubice obavještava stanovništvo naše  opštine da će u sklopu proljetnog uređivanja grada  besplatno moći izvršiti odlaganje biorazgradivog otpada od orezivanja  drveća  i  uređenja  dvorišta i vrtova .
Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 13:00 časova  svakog radnog dana , a u periodu od 03.03.2021 do 31.03.2021 godine.

Koz.Dubica : 03.03.2021.        "Komunalac" a.d.   

                                     

09.02.2021 Vijesti

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj : 

NO-01-124-8-2 /21
„Komunalac“a.d.  iz Kozarske Dubice objavljuje :

                        L I C I T A C I J U
 za zakup slobodnih prodajnih mjesta na

Zelenoj pijaci u Kozarskoj  Dubici
                                         

Licitacija  za  zakup  slobodnih  prodajnih  mjesta  na  Zelenoj  pijaci  u Kozarskoj Dubici  će se održati 03.03.2021.godine / Srijeda/ sa početkomu 11:00 časova, na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda,

paviljoni  C i D ,početna cijena ....................40,00 KM mjesečno

Kvantaška prodaja , početna cijena ..............80,00 KM mjesečno

 1. Robni dio /štandovi / 8 m² ............................80,00 KM mjesečno

Robni dio /štandovi / 4 m² ............................40,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu Društva ili na telefon :  066 / 87 77 10

Kozarska Dubica ; Februar 2021. godine

                                                                          „Komunalac“a.d. Kozarska Dubica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004