Naša misija je...

 

Zdrava životna sredina
Svakog dana, časa, trenutka, radimo na jednom cilju.
 

 

Čist grad
U ovom gradu živimo. Dijelimo sve. Treba nam čist.
 

 

Štitimo
Prirodu. I čistoću grada. Treba nam, zbog nas i budućnosti.

DOBRODOŠLI NA MJESTO NA KOJEM STVARAMO LJEPŠU KOZARSKU DUBICU !

06.06.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac“a.d. je nastavilo rekonstrukciju mliječnog dijela na „Zelenoj pijaci“.
Završetkom ovih radova biće omogućeni bolji uslovi rada za zakupce na pijaci ,a i za građane koji dolaze na pijacu . Sanacijom i rekonstrukcijom pomenutog objekta biće riješen dugogodišnji problem sanitarnog čvora i službenih prostorija za zelenu pijacu .

 

05.06.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac“ a.d. je  dobilo upotrebnu dozvolu za poslovni kompleks Đolovi- Stočna pijaca, te je objekat u potpunosti u funkciji.

 

12.04.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac “ a.d. je na lokaciji naseljenog mjesta Božići izvršilo čišćenje i sanaciju nesanitarne  deponije . Radovi na čišćenju i sanaciji  deponije su urađeni po nalogu Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove  Opštine Kozarska Dubica, a uklonjeno je 55 m³ komunalnog otpada. Po završetku radova , komunalna policija je  označila lokaciju  trakom, na kojoj je vidno označeno da je zabranjeno odlaganje otpada na tom mjestu.

10.04.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac “ a.d. je na lokaciji naseljenog mjesta Sključani izvršilo čišćenje i sanaciju divlje deponije . Radovi na čišćenju i sanaciji divlje deponije su urađeni po nalogu Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove  Opštine Kozarska Dubica .Po završetku radova , na naznačenu lokaciju je izašla komunalna policija i označila lokaciju očišćene deponije trakom, na kojoj je vidno označeno da je zabranjeno odlaganje otpada na tom mjestu.

 

 

22.03.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

AKCIONARSKO DRUŠTVO                                                                                         
    " K O M U N A L A C "
    KOZARSKA DUBICA

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (lj) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-349-7/19 od 21.04.2019. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

devetnaestu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

              Devetnaesta  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica će se održati 24.04.2019. godine sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
-  Komisija za glasanje
-  Zapisničar
- Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara
"Komunalac" A.D. Kozarska Dubica,
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
izvještaja Društva za 2018. godinu,.
5.Razmatranje i usvajanje 
-  Finansijskih izvještaja za 2018. godinu
-  Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu 
-  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
-  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
6.Donošenje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka Društva  za 2018. godinu,
7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2019. godinu i Plana
investicija za 2019. godinu Društva, 
8..Razmatranje i usvajanje Elaborata o finansijskom restruktuiranju „Komunalac“ a.d.
Kozarska Dubica,
9. Donošenje Odluke o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom,
10.Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti .

Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti:
-Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na preuzimanje obaveza i zaključenje ugovora o prodaji obveznica na osnovu kojih će se potpisati sporazumi o zasnivanju založnog prava na nepokretnostima, pokretnoj imovini i računima Društva, kao i davanje sredstava obezbjeđenja u vidu mjenica, naloga za prenos i vinkulirane polise osiguranja.
-Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Koz. Dubica daje preporuku Skupštini akcionara da donese Odluku o raspolaganju imovinom velikom vrijednosti.
Razlog za davanje Preporuke Nadzornog odbora Skupštini akcionara je:“Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica namjerava emitovati obveznice u iznosu 1.500.000,00  KM.
Razlozi za emitovanje obveznica su:
-Izmirenje postojećih poreskih obaveza po I i II reprogramu, kao i izmirenje   
redovnog duga preme Poreskoj upravi RS,
-Izmirenje obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje,
-Izmirenje kreditnog zaduženja kod Nova Banka a.d. banja Luka,
-Izmirenje obaveza prema dobavljačima, a sve u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM.

Detaljan Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti i preporuka Nadzornog odbora  za zaključenje ovih pravnih poslova  uz obrazloženje preporuke čine sastavni dio materijala za Skupštinu akcionara.

Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za ovu Odluku, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije po tržišnoj vrijednosti u skladu sa članom 435 i 436. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik Republike Srpske“ broj:127/08) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima  („Sl. glasnik Republike Srpske“br:67/13).
Akcionar koji namjerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da prije odlučivanja na sjednici Skupštine uputi Društvu pismeno obavještenje o namjeri da koristi to pravo, ako se na Skupštini donese ova odluka u skladu sa članom 435. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske br:127/08) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima(„Sl. glasnik Republike Srpske“ br:17/13).

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica, koji imaju pravo glasa o tom pitanju, kvalifikovanom većinom akcionara, svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom. 

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se će se održati 08.05.2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

    Predsjednik Nadzornog odbora :

Ljiljana Goga dipl. ecc  s.r.  

 

 

22.02.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj : NO-01-196-12/19 „Komunalac“a.d. iz Kozarske Dubice objavljuje :

                                          L I C I T A C I J U
                       za zakup prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci u
                                           Kozarskoj  Dubici

Licitacija za zakup prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici
će se održati 06.03.2019.godine / Srijeda/ sa početkom u 12:00 časova, na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda
 2. paviljoni A, B i C ,početna cijena ...................40,00 KM mjesečno

2.Kvantaška prodaja , početna cijena ..............80,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu Društva ili na
telefon  052/424-821.

Kozarska Dubica ; Februar 2019.godina

Uprava "Komunalac"a.d 

  

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO

     " K O M U N A L A C "


 


 

 

 


 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004