Naša misija je...

 

Zdrava životna sredina
Svakog dana, časa, trenutka, radimo na jednom cilju.
 

 

Čist grad
U ovom gradu živimo. Dijelimo sve. Treba nam čist.
 

 

Štitimo
Prirodu. I čistoću grada. Treba nam, zbog nas i budućnosti.

DOBRODOŠLI NA MJESTO NA KOJEM STVARAMO LJEPŠU KOZARSKU DUBICU !

23.07.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

AKCIONARSKO DRUŠTVO                                                                                         
    " K O M U N A L A C "
    KOZARSKA DUBICA

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (l) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-954-3/20 od 22.07.2020. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

              Dvadeseta  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica će se održati 24.08.2020. godine (ponedeljak) sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
     -  Komisija za glasanje
     -  Zapisničar
     - Ovjerivači zapisnika,


2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,


3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa pete vanredne sjednice Skupštine akcionara
   "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, održane 15.07.2019. godine,


4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja

Društva za 2019. godinu,.


5.Razmatranje i usvajanje 
     -  Finansijskih izvještaja za 2019. godinu
     -  Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu 
     -  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
     -  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
6.Donošenje Odluke o knjiženju poslovnog gubitka Društva „Komunalac“ a.d. Kozarska  
   Dubica  za 2019. godinu,


7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2020. godinu, 

      
8.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenj revizije finansijskih   
   izvještaja „Komunalac2 a.d. za 2020. godinu,


9.Donošenje Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Janjić Mile iz Banja Luke  
   zbog preuzimanja novih dužnosti, a na prijedlog manjinskog akcionara                 
   „Fortis Group“ doo Banja Luka


10.Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Kovačević Vladana iz 
    Prijedora, na prijedlog manjinskog akcionara „Fortis Group“ doo Banja Luka, do
    isteka mandata Nadzornog odbora.

 
Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se će se održati 31.08.2020. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
          Predsjednik  Nadzornog odbora                                                                       
                                            Ljiljana Goga dipl. ecc  s.r.  

 

14.05.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

„Komunalac“ a.d. u službi ljepote i čistoće našeg grada.

Preduzeće „Komunalac“a.d. je  u sklopu svojih redovnih aktivnosti  počelo sa proljetnim uređivanjem javnih površina u našem gradu . Vrši se orezivanje drveća ,košenje zelenih površina ,uređenje parkova  ,a u centru grada je posađeno sezonsko cvijeće .

14.04.2020.

RIJEČ DIREKTORA


DA LI NAM JE KORONA VIRUS DOVOLJNA OPOMENA?
U vrijeme kada se na sva zvona propagira održavanje higijene, kako one lične tako i kolektivne, tj. odnos čovjeka ili ljudske zajednice prema prirodi, nažalost svjedoci smo elementarne nehigijene i totalno bahatog , neljudskog, neodgovornog i na kraju najbitnije NEZAKONITOG  ponašanja prema vlastitoj okolini i prostoru na kom živimo.
Stvarno postavljam pitanje da li je normalno da svakodnevno gledamo ovakve slike u našem gradu, u našoj lokalnoj zajednici?
Veoma često krivica za ovakve stvari pada na naše preduzeće , a i na samu Opštinu. Međutim nismo mi doveli do ovakvog stanja, ni Opština ni Komunalac, već neodgovorni , bahati i mogu reći primitivni pojedinci koji su nažalost građani ovog prelijepog grada ili ti opštine.
Da li je moguće da neko doveze prikolicu otpada i istrese je na javnu površinu, pokraj kontejnera koji su prazni? Uprkos tome što preduzeće Komunalac organizuje najmanje jednom godišnje akciju u trajanju od mjesec  dana , potpuno BESPLATNOG preuzimanja svog kabastog, otpada od orezivanja i svakog drugog otpada koji ili ne može stati ili mu nije mjesto u kontejneru.
Veoma često postavim sam sebi pitanje zašto ti ljudi taj otpad ne uskladište u svom dvorištu nego ga jednostavno prebace preko ograde i on od tad nije više njihov, nego problem Komunalca i Opštine Kozarska Dubica.
Pa zar je toliko teško taj otpad dovesti još nekoliko stotina metara dalje i predati ga potuno BESPLATNO onima koji će ga po propisu sprovesti na  sanitarnu deponiju i pri tome napraviti određene troškove koje će sami isfinansirati, a sve u cilju održavanja čistoće i uređenosti gradskih ili drugih javnih površina.
Trebamo li se zapitati da li nam je KORONA VIRUS dovoljna opomena da počnemo da živimo u skladu sa ljudskim normama, i na kraju krajeva sa normama koje je propisala priroda. Gdje je granica ljudske nekulture?
Sada kad je došlo do globalne pandemije, koja odnosi ljudske živote, počeli smo da se pridržavamo svih propisanih kriterijuma, (nosimo maske, rukavice, peremo ruke kad to i nismo planirali, maksimalno smo posvećeni higijeni i dezinfekciji prostorija itd.), ali i dalje se bahato, nekulturno i primitivno ponašamo prema NAŠOJ okolini i prirodi. Zašto je to tako?
Trebali bi shvatiti da je čistoća, propisno odlaganje, da ne kažem razdvajanje otpada, elementarna stvar života.
Nemoguće je shvatiti da se pojedinci ovako ponašaju u vrijeme kada se ljudi bore za svaki pedalj zemlje, promovišu svoje prirodne ljepote, čuvaju svoje vode i svoju prirodu od onečišćenja.
Možda neko misli da njegov problem završava upravo onda kad je došao i „bacio“ otpad na javnu površinu ili bilo gdje u prirodu (a nije rijedak slučaj da su nam onečisćeni potoci, rijeke, šume, njive), ali vjerujte mi tek tad problem počinje i za njega,  a nažalost i za nas ostale koji apsolutno poštujemo sve propise, zakone i ljudske norme ponašanja.
Najbolje bi bilo kada bi ljudi sami shvatili koliko je ovo ozbiljno i za njihovu korist, odnosno zdravlje, da se nebi morale preduzimati najnepopularnije mjere, a to su zakonske kazne.
A  Zakon o upravljanju otadom propisuje novčane kazne za sva pravna lica od 2000 do 20 000 KM i za sva fizička lica od 1500 do 15 000 KM za nepropisno odlaganje otapada.


DIREKTOR KOMUNLC A.D.
Božidar Nikoletić

 

 

 

13.04.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće  „Komunalac “ a.d. iz Kozarske Dubice obavještava stanovništvo naše opštine da će u sklopu proljetnog uređivanja grada  besplatno moći izvršiti odlaganje kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničkih uređaja iz domaćinstava  kao i  biorazgradivi otpad od orezivanja  drveća  i  uređenja  dvorišta i vrtova .
Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 13:00 časova  svakog radnog dana ,a u periodu od 15.04.2020 do 15.05.2020 godine.

 

 

07.02.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Zahvaljujući donaciji koja je stigla iz Danske u preduzeće „Komunalac“ , upotpunosti smo pokrili potrebe za kontejnerima za smeće.
Stiglo je 158 ovih posuda , kontejneri su polovni, ali u veoma dobrom stanju i prema procjenama njihova vrijednost je oko 40 hiljada maraka . Od ukupnog broja kontejnera  44 kontejnera su zapremine 800 litara , a ostalih 114 po 600 litara.
Donaciju smo  dobili zahvaljujući prijedorskom preduzeću „Komunalne usluge“ i za nas je od velikog značaja jer ćemo  kontejnerskim odvozom smeća moći da pokrijemo do sada ne pokriveno područje opštine.

05.02.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj : NO-01-1606 /19 „Komunalac“a.d.
iz Kozarske Dubice objavljuje :

                                          L I C I T A C I J U
                       za zakup prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci u
                                           Kozarskoj  Dubici

Licitacija za zakup prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici
će se održati 04.03.2020.godine / Srijeda/ sa početkom u 11:00 časova, na
Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda,

paviljoni  C i D ,početna cijena ....................40,00 KM mjesečno

Kvantaška prodaja , početna cijena ..............80,00 KM mjesečno

 1. Robni dio /štandovi / 8 m² ............................80,00 KM mjesečno

Robni dio /štandovi / 4 m² ............................40,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu Društva ili na
telefon :  066 / 87 77 10

Kozarska Dubica ; Februar 2020. godine

                                                                          „Komunalac“a.d.

 

15.10.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Usled poremećaja  prerade i otkupa reciklažnog otpada na svjetskom tržištu ,došlo je do problema u plasmanu reciklažnog otpada iz preduzeća „Komunalac“a.d. iz Kozarske Dubice.
Samim tim došlo je i do nagomilavanja pomenutog otpada, a koji se po zakonskim odredbama ne smije deponovati  kao i ostali komunalni otpad .
Kako bi riješili nastali problem i poboljšali rad na sortiranju i presovanju reciklažnog otpada preduzeće  „ Komunalac“ a.d. je izvršilo nabavku nove prese koja ima znatno bolji kapacitet od dosadašnjih presa , te očekujemo da će biti mnogo brži i kvalitetniji rad
Presa će biti puštena u rad za nekoliko dana i očekujemo da u kratkom roku izvršimo sortiranje i presovanje nagomilanog reciklažnog otpada.

06.06.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac“a.d. je nastavilo rekonstrukciju mliječnog dijela na „Zelenoj pijaci“.
Završetkom ovih radova biće omogućeni bolji uslovi rada za zakupce na pijaci ,a i za građane koji dolaze na pijacu . Sanacijom i rekonstrukcijom pomenutog objekta biće riješen dugogodišnji problem sanitarnog čvora i službenih prostorija za zelenu pijacu .

 

05.06.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac“ a.d. je  dobilo upotrebnu dozvolu za poslovni kompleks Đolovi- Stočna pijaca, te je objekat u potpunosti u funkciji.

 

12.04.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac “ a.d. je na lokaciji naseljenog mjesta Božići izvršilo čišćenje i sanaciju nesanitarne  deponije . Radovi na čišćenju i sanaciji  deponije su urađeni po nalogu Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove  Opštine Kozarska Dubica, a uklonjeno je 55 m³ komunalnog otpada. Po završetku radova , komunalna policija je  označila lokaciju  trakom, na kojoj je vidno označeno da je zabranjeno odlaganje otpada na tom mjestu.

10.04.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac “ a.d. je na lokaciji naseljenog mjesta Sključani izvršilo čišćenje i sanaciju divlje deponije . Radovi na čišćenju i sanaciji divlje deponije su urađeni po nalogu Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove  Opštine Kozarska Dubica .Po završetku radova , na naznačenu lokaciju je izašla komunalna policija i označila lokaciju očišćene deponije trakom, na kojoj je vidno označeno da je zabranjeno odlaganje otpada na tom mjestu.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO

     " K O M U N A L A C "


 


 

 

 


 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004